Lumenpudotus katolta

Lumen pudotus katolta on riskialtista työtä joka kannattaa jättää lumenpudotuksen ammattilaisille. Liikkuminen varsinkin jyrkällä liukkaalla katolla vaatii kokemusta ja hyvät turvavarusteet. Korkeiden rakennusten ja kerrostalojen räystäille on hankala ulottua. Plus Kattopalvlulla on nostolava-autoja, joilla lumen ja jään pudotukset onnistuvat hankalistakin kohteista.

Lumenpudotus

Lumimassojen riskit katolla

Runsaslumisina talvina lumi ja jää katolla aiheuttavat vaaran talon vierustoilla kulkeville ihmisille. Katolta pudotessaan raskaat jäämassat voivat olla hengenvaarallisia. Kiinteistön omistaja tai taloyhtiö ovat vastuussa lumenpudotuksen laiminlyönnistä johtuvista vahingoista. Raskas lumikuorma katolla voi vaurioittaa myös katon rakenteita. Lumiesteiden kiinnitykset joutuvat koville, jos lumikuorma katolla kasvaa liian raskaaksi. Jos raskas jää ja lumi lähtevät hallitsemattomasti liikkeelle katolla, on vaarana kattoturvatuotteiden, kuten kattosiltojen ja lumiesteiden kiinnitysten pettäminen. Kattoturvatuotteiden irtoaminen kiinnikkeistään voi aiheuttaa myös vesikatteen vaurioitumisen. Pahimmillaan katolle syntyy vettä vuotava repeämä kattoturvatuotteiden kiinnikkeiden kohdalle.

Milloin lumet tulee pudottaa katolta

Lumenpudotukseen on syytä ryhtyä hyvissä ajoin ennen, kun lumikuorma ylittää katon kantokyvyn raja-arvot. Lumen painoa katolla on vaikea arvioida pelkästään lumipeitteen paksuuden perusteella. Lumen koostumus vaikuttaa olennaisesti lumipeitteen painoon. Juuri satanut pakkaslumi on kevyttä. Vesipitoinen pakkaslumi ja katolle kertynyt jää sen sijaan painavat moninkertaisesti. Lumikuorman painoon vaikuttaa myös tuulen aiheuttama lumen kinostuminen katolla. Myös silloin, kun on vaara lumen ja jään hallitsemattomaan liikkeellelähtöön katolla, olisi lumenpudotuksiin ryhdyttävä. Lumimassat lähtevät liikkeelle varsinkin talven lämpötilojen vaihdellessa. Suojasäällä lumipeitteen alapuolelle muodostuu jään sulaessa vettä. Kun pakkanen taas kiristyy, jäätyy vesi vesikatteen pintaan ja aiheuttaa lumipeitteen liukumisen alas katolta. Lumenpudotuksen tarve vaihtelee paljon talvesta toiseen. Lumenpudotusten tarpeeseen vaikuttaa myös kattotyyppi. Jyrkiltä katoilta lumi valuu luonnostaan helpommin alas. Tasakattoisissa rakennuksissa lumi kerääntyy katolle, jos lunta ei pudoteta. Koska vahojen rakennusten kattojen lumenkantokykyä ei välttämättä tunneta, kannattaa vanhoilla katoilla lumenpudotukseen ryhtyä varmuuden vuoksi aina, kun lunta on satanut runsaasti katolle. Laajarunkoisilla katoilla, esimerkiksi teollisuushalleissa, urheiluhalleissa tai maneeseissa lumikuormaa tulee seurata tiiviisti talven aikana. Laajarunkoisissa rakenteissa katot rakennetaan usein pitkin jännevälein. Tällaisissa rakennuksissa on tärkeää tarkkailla lumikuorman lisäksi myös kantavien rakenteiden kuntoa. Laajalla katolla lumikuorma nousee helposti korkeaksi, jolloin ne rasittavat katon rakenteita. Plus Kattopalvelu tekee talvisin lumikuormien riskikartoituksia ja lumen pudotuksia kaikenlaisilta katoilta.

Lumikuorman riskikartoitus katolla

Lumikuorma on usein korkeimmillaan kevättalvella, kun lämpötilat nousevat ja mahdolliset vesisateet nostavat lumipeitteen painoa. Lumikuorman tarkistusmittauksilla saadaan selville katon todellinen lumen aiheuttama kuormitus katolla. Lumikuorma mitataan useasta kohdasta kattoa niin sanotulla lieriömittauksella. Lumen paino punnitaan, jolloin saadaan tulokseksi lumipatjan tarkka paino per neliömetri. Tuloksia verrataan ympäristöministeriön ohjearvoihin. Arvioinnissa otetaan huomioon myös Suomen rakentamismääräyskokoelman kattojen kantokykyarvot ja kyseessä olevan katon yksilölliset seikat, kuten kattorakenteiden ikä ja kunto. Vesikaton kunto ja läpivientien tiiviys on tärkeää katon talvenkestävyyden kannalta. Lumipeite toimii lämmöneristeenä. Talon sisältä katon kautta vuotava lämpö voi sulattaa lumipeitteen alaosaa. Vesi voi silloin pyrkiä kulkeutumaan läpivientien ja vesikaton vaurioiden kautta alempiin kattorakenteisiin ja yläpohjan eristyksiin.

Väärin tehty lumen pudotus voi vaurioittaa kattoa

Kattolumityöt voivat vaurioittaa vesikattoa, jos lumenpudotus tehdään väärin. Varottava on ennen kaikkea vesikaton pintaa ja katteen kiinnityskohtia. Lumikolan tai lumilapion osuminen ylös nousseeseen kateruuviin tai naulaan voi pahimmillaan aiheuttaa vesivuodon vaurioittamalla kateruuvien tiivistyksiä. Kaikkea lunta ei kannata katolta pudottaa. Vesikatteen suojaksi jätetään noin kymmenen sentin lumikerros. Harjakattoisilta katoilta lumi pudotetaan aina symmetrisesti katon molemmilta lappeilta. Näin lumikuorma jakautuu katolla tasaisesti, eikä epätasainen painonjakauma rasita kattorakenteita. Katolle kertynyttä jäätä ei myöskään saa hakata irti katolta. Jään poistaminen katolta ja sadevesijärjestelmästä onnistuu kattoa vahingoittamatta esimerkiksi jään höyrytyksellä. Mekaaninen hakkaaminen vaurioittaa hyvin todennäköisesti vesikaton pintaa.

Turvallisuus on huomioitava lumen pudotuksessa

Lumenpudotuksen turvallisuudesta tulee huolehtia niin katolla, kuin rakennuksen vierilläkin. Plus Kattopalvelun lumenpudottajat käyttävät aina katolla työskennellessään tukevasti kiinnitettyä turvaköyttä ja turvavaljaita. Hankalissa kohteissa, kuten kerrostalojen räystäillä lumenpudotus sujuu parhaiten nostolava-auton avustuksella. Nostolava-autosta käsin myös räystäille muodostuneet jääpuikot saadaan irrotettua turvallisesti. Lumenpudotuskohteen alapuolella on aina Plus Kattopalvleun turvamies, joka ohjaa liikennettä ja kommunikoi katolla työskentelevien lumenpudottajien kanssa. Huolehdimme myös tarvittavista liikennejärjestelyistä ja lumenpudotusalueen eristämisestä puomein tai lippusiimoin. Plus Kattopalvelu myös kuormaa pudotetun lumen ja kuljettaa sen lumenkaatopaikalle.