Kattoturvatuotteet

Koska katolla joudutaan liikkumaan kattotarkastusten, kattohuoltojen, kattokorjausten ja kattotuotteiden asennusten aikana, on katolla työskentely tehtävä mahdollisimman helpoksi ja turvalliseksi. Kattoturvatuotteet mahdollistavat turvallisen katolle nousemisen ja katolla liikkumisen kattohuoltojen yhteydessä. Kattoturvatuotteisiin kuuluu erilaiset tikasjärjestelmät ja niiden turvavarusteet, kattosillat eli huoltosillat ja lumiesteet.

Kattoturvatuotteiden asennus

Tikkaat ulkoseinässä ja katolla

Talotikkaat – Seinätikkaat – Nousutikkaat

Talon tikasjärjestelmään kuuluvat talotikkaat tai seinätikkaat, joita pitkin noustaan maan tasolta katolle. Talotikkaisiin voidaan asentaa putoamisen estäviä turvavarusteita. Tehokas seinätikkaiden turvallisuutta lisäävä turvavaruste on nousukisko. Seinätikkaiden nousukiskon nousuvaunuun eli nousutarraimeen voidaan kiinnittää kiipeilijän turvavaljaat estämään putoamisia. Talotikkaiden selkäsuojus on toinen putoamisia ehkäisevä turvavaruste. Rakentamismääräysten mukaan yli kahdeksan metrin korkeuteen yltäviin talotikkaisiin on nykyisin asennettava joko nousukisko tai selkäsuojus. Yli 10 metrin korkuisten tikkaiden selkäsuojuksiin tulee asentaa myös yksi tai useampi lepotaso.  Luvatonta kiipeilyä seinätikkaille voidaan estää asentamalla seinätikkaiden alapäähän niin sanottu liukutikkaan tai kiipeilyesteen. Liukutikas voidaan lukita noin kahden metrin korkeuteen ja vetää alas tarvittaessa. Talotikkaiden kiipeilyeste on samaan tarkoitukseen tehty suojavaruste. Talotikkaan kiipeilyeste on tikkaiden levyinen, seinätikkaiden alaosaan kiinnitettävä kuumasinkitty teräslevy, joka voidaan lukita riippulukolla.

Lapetikkaat – Kattotikkaat

Kun harjakattoisen talon räystäiden tasolle on kiivetty seinätikkaita pitkin, jatkuu matka ylöspäin lapetikkaita eli kattotikkaita kivuten. Lapetikkaiden kiinnitysmekanismit vaihtelevat sen mukaan, asennetaanko lapetikkaat konesaumakatolle, profiilipeltikatolle, tiilikatolle vai huopakatolle. Lapetikkaat mahdollistavat kattosilloille pääsyn, joita pitkin päästään käsiksi kaikkiin katon tärkeimpiin huoltokohteisiin. Lapetikkaat asennetaan katolle aina kiinteästi. Tillikatoilla lapetikkaat voidaan toteuttaa myös niin sanottujen tiilikattoaskelmien avulla. Tiilikattoaskelmat kiinnitetään LVI-ruuveilla tiilikaton ruoteisiin. Ruoteiden paksuus tiilikattoaskelman kiinnitystä varten on oltava vähintään 45 mm.

Plus Kattopalvelu toimittaa ja asentaa kaikkia talotikkaita ja kattotikkaita sekä tikasjärjestelmien turvavarusteita.

Kattosillat – Huoltosillat

Katon huoltosilta eli kattosilta toimii turvallisena kulkureittinä katon tärkeimmille huoltokohteille, kuten savupiipulle, läpivienneille ja antenneille. Katon huoltosiltaa voi hyödyntää myös esimerkiksi lumen pudotuksissa ja muissa kattohuoltotöissä.  Kattosillat ovat 350mm levyisiä teräksestä valmistettuja katon kulkuväyliä. Kattosilta on pakollinen kaikilla yli kaksikerroksisilla katoilla, joiden jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi. Huoltosilta on turvallinen työskentelyalusta esimerkiksi nuohoajille ja kattohuoltajille. Kattosilta voidaan varustaa vaakaturvakiskolla, johon voidaan kiinnittää niin sanottu vaakavaunu turvavaljaiden kiinnitystä varten. Muina turvavarusteina kattosiltoihin voidaan asentaa turvaköysikiinnikkeitä tai turvakaiteita. Kattosillat jaetaan kahteen CE standardin mukaiseen luokkaan. Luokan 1 ja 2 kattosillat eroavat toisistaan mm. kiinnikkeiden ja kiinnitystavan suhteen. Luokan 1 kattosiltoja voidaan käyttää vain matalissa alla kaksikerroksisissa rakennuksissa. Luokan 1 kattosiltoihin ei saa kiinnittää turvaköysiä. Luokan 2 kattosiltoja voidaan käyttää turvaköysien kiinnityspisteinä. Kaikissa yli kaksikerroksisissa rakennuksissa on käytettävä luokan 2 kattosiltoja. Kattosillat saadaan asennettua tarkasti vaakatasoon erityisen kaltevuuden säätölevyn avulla.

Lumiesteet estävät vahinkoja

Lumiesteiden tarkoitus on estää lumen hallitsematon putoaminen katolta. Lumiesteet ehkäisevät näin vahinkoja, joita voisi koitua talon vierellä kulkeville ihmisille tai omaisuudelle lumi- ja jäämassojen pudotessa kulkuväylille. Lumiesteet suojaavat myös katon pintaa pitämällä lumimassat paikoillaan. Myös räystäskourut rikkoutuvat helposti liikkuvien lumimassojen törmätessä niihin.  Erityisen tärkeää on lumiesteiden asentaminen ovien kohdalle ja talon vierustan kulkureittien kohdille. Lumiesteitä on kahta päätyyppiä. Putkilumieste on tavallisesti kahdesta pyöreästä teräsputkesta, valmistettu kiinnikkeiden avulla hieman kattopinnasta ylöspäin nostettu rakennelma. Putkilumiesteiden etuna on se, että  putkilumieste ei kerää lehtiä tai roskia taakseen. Katon sulamisvedet pääsevät näin esteettä valumaan sadevesijärjestelmään. Toinen lumiestemalli on niin sanottu ritilälumieste. Ritilälumieste kerää helposti lehtiä ja roskia yläpuolelleen. Ritilälumieste vaatiikin jonkin verran puhdistamista varsinkin syksyisin. Nykyisin lumiesteitä valmistetaan myös polykarbonaatista. Polykarbonaattiset lumiesteet ovat pieniä tasaisin välein katolle siksak -muotoon asennettavia läpinäkyviä lumen liikkumista estäviä levyjä. Jotta lumiesteet toimisivat tarkoituksenmukaisesti, tulisi lumiesteet asentaa koko katon lappeen pituudelta. Pitkille lappeille suositellaan lumiesteiden asentamista kahteen riviin. Lumiesteet tulisi asentaa harjakattoisen talon molemmille lappeille. Muuten lumi saattaa kasautua epätasaisesti katolle, aiheuttaen rasitusta kattorakenteille. Oikea lumiesteiden kiinnitystapa katolle on tärkeää. Jos lumiesteet on kiinnitetty väärin, on vaarana, että lumenpaine irrottaa lumiesteet talven aikana. Jos lumieste irtoaa, vaurioittaa se todennäköisesti myös vesikatetta lumiesteen kiinnikkeiden kohdilta.